Handels- og abonnementsbetingelser for Speedly ApS

Disse Betingelser er gyldige fra 1. februar 2023 og erstatter alle tidligere versioner.
Om Speedly ApS

Speedly ApS har til hensigt at hjælpe små og mellemstore virksomheder med:
– Website/webshop design og udvikling
– Website/webshop vedligeholdelse (abonnementsbaseret serviceaftale)
– Online markedsføring gennem SEO optimering

Vi udbyder vores hjemmesider på open source platformen WordPress. Herudover tilbyder vi en række tillægsprodukter og -ydelser.

Vi driver hjemmesiden www.speedly.dk, hvor der bl.a. findes informationer og hjælp til aktuelle og potentielle kunder af Speedly ApS.

Vores websites og tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes både til privat- og erhvervskunder.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

Du skal tillige når du opretter et abonnement til dig/din virksomhed acceptere vores privatlivspolitik og vores databehandleraftale.

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

ANSVAR & REGLER

 1. Materiale:
  Det er Kundens ansvar at levere alt grundlæggende materiale senest 10 arbejdsdage efter aftalen er indgået, samt på anmodning af Speedly ApS.
 1. Gennemgang & korrektur:
  Efter opgaven er afsluttet og web-løsningen er præsenteret for Kunden, forpligter Kunden sig inden for 10 arbejdsdage til at give besked om eventuelle rettelser, igen inden for rimelighedens grænser, og om siden er klar til at blive sat online. 
 1. Publicering:
  Speedly ApS sætter ingen web-løsninger online uden Kundens forudgående samtykke.
 1. Hæftelse: Speedly ApS hæfter ikke for indirekte/direkte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avance tab, tab af data eller omkostninger I forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende.
 1. Krænkelse: Speedly ApS har ikke ansvar for krænkelse af eventuelle ophavsmæssige rettigheder i forbindelse med udvikling af hjemmesiden, herunder grafiske elementer, billedmaterialer m.v., der ikke er tilvejebragt af Kunden.
 1. Opkrævning: Speedly ApS forbeholder sig retten til at opsætte en midlertidig web-løsning og opkræve det på aftalens pålydende beløb (som minimum de registrerede brugt timer af Speedly ApS, til 895 kr. ekskl. moms pr. time), såfremt at det nødvendige materiale ikke er blevet leveret rettidigt af Kunden.
 1. Ekstra:
  Anmoder Kunden i processen om yderligere tilføjelser (funktionalitet, indhold el.), vil dette blive faktureret særskilt efter aftale, med forbehold og samtidig accept af at dette kan/vil udskyde den aftalte leveringsdato for leverancen.

Pris og betalingsbetingelser
Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Speedly ApS kan justere priserne, således at Speedly ApS stilles uændret. Speedly ApS har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på deres Websites.

Abonnementsbetingelser
Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver faktureres kunden månedligt eller årligt forud. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Ved automatisk betaling via kreditkort i forbindelse med abonnementfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.

Udskiftning/sletning af betalingskort
Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort ved at kontakte os på info@speedly.dk

Kreditkortbetaling
Vi tager følgende betalingskort: VISA og MasterCard

Aftalens varighed
Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en aktiv abonnementsaftale hos Speedly ApS. Alle abonnementer er på faktureres månedligt eller årligt. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte Speedly ApS.

Refundering eller fortrydelsesret
Vi tilbyder digitale produkter samt personlige ydelser.

Produkter/ -ydelser som udelukkende udbydes digitalt, til privatpersoner og erhvervsdrivende, gælder der udelukkende for privatpersoner 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse
Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement ved at rette henvendelse til Speedly ApS på info@speedly.dk. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

Speedly ApS kan opsige abonnementet med 1 måneder varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

Speedly ApS har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Speedly ApS har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i Speedly ApS kan findes her.

Kundens data
De informationer du indtaster under oprettelsen af et abonnement eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. Speedly ApS kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Al information du sender til os eller indtaster på vores websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data
Kunden har ikke adgang til egne data, men ønsker Kunden at få indblik i hvilke data vi har registreret i vores system, skal kunden rette henvendelse til os på info@speedly.dk

Hvis Speedly ApS ønsker at lukke abonnementet kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 1 måned inden lukningen.

Opdateringer og driftsstabilitet af serviceaftalen
Speedly ApS forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på websites & webshops som har tegnet et Abonnementet (serviceaftale). Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at kortvarigt lukke for adgangen til websitet / webshoppen mens opdateringer foretages. Speedly ApS tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Abonnementet, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse
Speedly ApS har ret til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Produkter og Services, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden. Speedly ApS forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger
Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

Speedly ApS fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Speedly ApS’s kontrol. Dette gælder fx. problemer med internet forbindelser, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Speedly ApS hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for serviceaftale Abonnement.

Information på vores website, i vores Abonnement eller i vores tillægsprodukter /-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Check venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation, for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
Kunden giver Speedly ApS og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der angives af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle vores service ydelser og vores websites, samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der angives, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed
Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og som opbevares m.v. i vores System er reguleret i Databehandleraftalen imellem Speedly ApS og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser.

Speedly ApS behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

Speedly ApSS kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Indgåelse af Abonnementsaftale efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister
Opstår der uenighed mellem kunden og Speedly ApS skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i Holstebro som første instans.


Vil du gerne vide mere?

Har du spørgsmål eller brug for sparring til et projekt valg af platform eller lignende, så tag endelig bare fat i os. Du kan sende en mail på info@speedly.dk, ringe eller sende en besked via knapperne herunder.