Speedly

Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Kunden og Primux ApS i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

Primux ApS
Sigkvarteret 24
7400 Herning
CVR: 36944102
kristian@primux.dk

2. Priser og betaling

2.1. Primux ApS fakturerer altid til en fast pris med mindre andet er aftalt.

2.2. Primux ApS opererer med standard timepris. 1000 kr. / time for arbejde af enhver karakter.

2.3. Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse.

2.4. Primux ApS opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.

2.5. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.

3. Levering

3.1. Primux ApS starter først leverancen når faktura er betalt

4. Tavshedspligt og referencer

4.1. Primux ApS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

4.2. Primux ApS har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference.

5. Force majeure

5.1. Primux ApS er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Primux ApS er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Primux ApS forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Primux ApS ikke er herre over, og som Primux ApS ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

6. Tvister

6.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Herning Byret som første instans.

Senest revideret: Ultimo december 2018

Speedly er en service drevet af Primux ApS. Copyright © 2021 Primux ApS | Handelsbetingelser | Privatlivspolitik